EKSEN SAĞLIK BİR SEN 1 YAŞINDA

 Madde ve mana dengesini kurarak adalet, güven ve hoşgörü esasına dayalı bir toplum yapısının tezahürü olan tarihi tecrübelerimiz, EKSEN’in hareket noktasını oluşturmaktadır.

Bilgi kaynağımızı oluşturan medeniyet değerlerimizi “devri geçmiş” veya “yenilmiş değerler bütünü” olarak algılamak yerine “önü kesilmiş” veya “gelişimi durdurulmuş/ engellenmiş” bir medeniyet olduğu hakikatinden yola çıkan EKSEN, sivil toplum anlayışını kendi öz değerlerine dayanarak temellendirmektedir. Bu entelektüel bakış açısından beslenen EKSEN’in, sadece ücret mücadelesiyle sınırlı kalacak bir sendikal örgütlenmeye saplanıp kalmayacağı açıktır.

Bu çerçevede EKSEN, üyelerinin ekonomik ve özlük haklarını koruyup genişletmekle, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini bir potada eriterek, milli, sivil, katılımcı ve manevi değerlere bağlı olmayı ölçü olarak benimsemiş, ilkeli ve seviyeli sendikacılığın öncüsü güçlü bir sivil toplum örgütü olma hedefiyle yola çıkmış bulunmaktadır.

İpek böceğinin sabırla kozasını örerek kelebek olup uçması gibi EKSEN, sabırla iç derinliğini inşa edip çevreyi kuşatan bir kurumsallaşma modeliyle, belirlemiş olduğu hedefe varacaktır. Hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye’nin toplumsal yapısında kendisine önemli işlev tasavvur ettiğimiz EKSEN’imizin, yeni filizlenen değil gelecekteki çınar haline dönüşmüş konumunu esas alan bir zihniyetle hareket etmekteyiz.

Bundan tam bir sene önce bugün kurulan Eksen Sağlık Bir Sen Eksen ailesine mensup üçüncü sendika olarak yola çıkmıştı. Şimdi 700 civarında üyesi ile, Eksen ailesine mensup altı sendika ile beraber konfederasyon yolunda ilerleyişini kararlılıkla sürdürmektedir. Mevcut durumda imkânlarımızın/ kabiliyetlerimizin ve sınırlılıklarımızın/ zorluklarımızın farkındayız.

Kabiliyetlerimizi genişletirken sınırlılıklarımızı daraltmanın, bir takım ruhuyla çalışma gerektireceği, temsil noktasında emanetleri ehil ellere teslim etmekle mümkün olacağı, açık bir şekilde ortadadır.

Sendikalar üyelerinin iradelerini biçimlendiren değil ilkeler doğrultusunda ortak irade oluşturan yapılar olmalıdır. EKSEN, özelde üyelerinin özlük ve ekonomik haklarını koruyup genişletmeyi, genelde ise milletimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için mücadele etmeyi her şart ve ortamda öz veriyle sürdürecektir.

Sivil itaatsizliği benimsemiş sendika yöneticileri ve üyelerinden meydana gelen, katılımcılığı esas alan bir sendikal anlayışı benimsemekteyiz. Bu kapsamda EKSEN Sağlık-Bir-Sen sendikal işleyişinde sivil itaatsizlik ruhuyla beslenen aksiyoner üye kimliğini geliştirmeye çalışan, katılımcılığı esas alan bir anlayışı benimsemektedir.  

Kurumsallaşma bireylerin amaçlarını ve faaliyetlerini, dünyanın ve toplumun varoluş tarzını tanımlayan bir takım değerler, normlar ve inançlar sistemiyle eklemlenmesidir. İçinde yaşadığımız gerçeklerin sosyal olarak inşasında/kurumsallaşmasında en önemli adım davranışlarımızın bir alışkanlığa dönüşmesidir. Diğer bir ifadeyle kurumsallaşma sosyal planda belirli davranış normlarının oluşması ve benimsenmesi sürecidir. Bir yapı kişilerden bağımsız olarak varlığını devam ettirebiliyorsa kurumsallaşmasını tamamlamış demektir. Kurumsallaşmayan yapılar varlıklarını sürdürebilmek için daima kahramanlara ihtiyaç duyarken kurumsallaşan yapılarda kahramanlara ihtiyaç kalmaz. Bu kapsamda EKSEN Sağlık-Bir-Sen olarak toplumumuzu oluşturan, tesis edici ve düzenleyici temel fikirlerin neşet ettiği milli, sivil, katılımcı ve manevi değerler gibi temel kavramların sivil toplum alnında kurumsallaşmasını hedeflerken örgütsel kurumsallaşmanın çerçevesini sosyal ve bilişsel olarak iki düzlemde ele almaktayız.

Sendikalar, sentetik siyaset anlayışını tesis etmek isteyen toplum mühendislerinin kendine biçtiği rolü reddederek, toplum tarafından sivil itaatsizlik ruhundan beslenen bir anlayışla, kendilerinden hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik işlev beklenen sivil yapılar olmalıdır. Sendikaların sadece siyasal işlev görmeleri, sağlıklı sonuçlar doğurmayacak bir işleyiştir. Teknolojik toplumların en ekonomik girdisi olan emeğin değerinin anlaşılması ve hak ettiği yeri elde etmesi için mücadele vermek sendikaların en önemli ekonomik işlevidir. Bu işlevini yerine getirirken siyaset kurumuyla olan ilişkisinin çizgilerini hassas bir mahiyette belirlemesi gerekmektedir. Siyaset kurumunun halka daha iyi bakmasını temin etmek, onu toplumu anlamaya çağırmak ve konumunun zamanla getirdiği körleşmeye karşı uyarma noktasında sivil bir perspektifle ahlaki, estetik, nüfuz edici bir dil ve üslupla rafine çözümler üretecek çalışmalar yapmaktır. Çerçevesi çizilen bu kapsamda sendikaların işlevi, siyasi partileri gözetleyip, denetmek elde ettiği verilere göre de eleştirip, teşvik etmektir.    

Esas aldığımız sendikal model, toplumun her kesiminin bütünleştiği, mücadele ve hedef birlikteliği şemsiyesi altında buluştuğu “Toplumsal Birlik Sendikacılığı”dır.

Öz değerlerimizin ürünü, bu topraklara özgü kurumsallığı ifade eden ahilik teşkilatının varoluş gerekçeleri/perspektifi “Toplumsal Birlik Sendikacılığı” anlayışını temellendirecek tecrübe birikimini/irfani değerleri bize sunmaktadır.

 “Toplumsal Birlik Sendikacılığı” kaynağını tarihten, dinden, geleneklerden, geçmiş mücadelelerden, diğer bir deyişle ortak bellekten alan “adalet” kavramı etrafında şekillenerek kuvvetli ağlar ve bağlarla birbirine kenetlenmiş olan toplumsal yaşamın dayanışma örüntülerini muhafaza altına almayı amaçlar. 

“Toplumsal Birlik Sendikacılığı” sivil toplum meselelerinin sadece siyasi ve iktisadi boyut ile değil kültürel-ahlaki boyutuna da inerek incelenmesi ve ele alınması gerektiğini kabul eder. Bu kapsamda sendikacılığın “Kültür Sendikacılığı” boyutunu ön planda tutar.  

 “Toplumsal Birlik Sendikacılığı” sendikaların iç işleyişinin ve denetiminin dışarıdan bir güç tarafından değil, demokratik bir biçimde üyeleri aracılığıyla katılımcı ve şeffaf bir biçimde yapılmasını esas alır.

EKSEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası’nı kuruluşundan bugüne destekleriyle yalnız bırakmayan ve bu davaya inanarak destek veren başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm dava arkadaşlarıma Eksen Sağlık Bir Sen Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Arif Yaşar

Eksen Sağlık Bir Sen

Genel Başkan

 Okunma Sayısı : 2978         11 Kasım 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 829435

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.