KREŞ GENELGESİ TARİHİN TEKERRÜRÜ MÜ?

 Yıl 2007 bilin bakalım yetkili sendika kim?

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine bir yazı gönderir.

Bu yazıda kreş müjdesi vardır.

 

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

Sayı : B.10.0.İMİ.0.00.00.14/971-010-06

Konu : Kreş ve Gündüz Bakımevleri                                                                         29.08.2007

 

 

GENELGE

2007/ 77

 

 

............................VALİLİĞİNE

 

 

 

 

İLGİ: 06.06.2007 tarihli ve 3312 (2007/42) sayılı Genelge.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde çocuk bakımevleri açılmasının, görevli personelin güvenli ve huzurlu bir iş ortamında ve azamî verimlilikte istihdamının temîni bakımından haîz olduğu önem de nazarî dikkate alınarak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer verilen, “kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğunbulunması” şartını sağlayan kurumlarca ve Yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslar dahilinde çocuk bakımevi açılması için gerekli iş ve işlemlere ivedilikle başlanılması hususunda gereğinin ifası ilgi Genelge ile bildirilmiş idi.

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığımıza intikâl ettirilen bilgilerden, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer verilen, “kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğun bulunması” şartının sağlanamadığı ve bu nedenle çocuk bakımevleri açılması hususunda bir kısım tereddütler yaşandığı müşahâde edilmiş olup;

Kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az elli (50) çocuğun bulunması yolundaki Yönetmelik hükmünün tatbîkinde;

1) Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından münhasıran elli (50) çocuğun bulunamaması halinde İl Sağlık Müdürlüklerinin “Kurum” olarak değerlendirilmesi ve il merkezlerinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının bir bütün olarak mütalâa edilerek çocuk sayısının bu çerçevede tespit edilmesi,

2) İlçeler bakımından ise, ilçe mülkî idare sınırları içerisindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının bir bütün olarak değerlendirilerek çocuk sayısının tespit edilmesi,

3) Bu sûretle dahi 0-6 yaş grubuna giren elli (50) çocuğun bulunamaması halinde, Mülkî İdare Amirlikleri vasıtasıyla diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon

ve işbirliğinin sağlanarak, müştereken çocuk bakımevleri açılması, Hususlarında gereğinin ifasını rica ederim.

 

Uzm. Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU

Müsteşar Vekili

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

  

Yıl 2014 tarihin tekerrürü mü dersiniz.?

Yetkili sendika değişmiştir.

Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş sağlık kurumlarında kreş açılması için valiliklere genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında görevli kadın personelin okul öncesi çocuklarının kreş ihtiyacının karşılanması için düzenlemeye gitti. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, valiliklerden, sağlık kuruluşlarında çalışan personelin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilmesini, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılmasını, bu sayının altındaki yerler için de birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imkanı sağlanmasını istedi. Gümüş, sağlık kuruluşlarında kreş açılması için valiliklere genelge gönderdi.  Kadının çocuk eğitimi ve gelişimindeki yerinin doldurulamayacağı gerçeğiyle birlikte çalışma hayatına katılımının her geçen gün arttığına işaret eden Gümüş, ülkede kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden birinin sağlık sektörü olduğunu, sağlık kuruluşlarının 24 saat esasına göre aralıksız hizmet verdiğini anımsattı.Gümüş, kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması, sağlık sektöründeki yoğunluğu ve nöbet zorunluluğunun, bu alanda çalışan personelin okul öncesi çocukları için kurum bünyesinde çözüm sağlanmasını gerekli kıldığını ifade ederek, sağlık kuruluşlarında çalışan personelin sorun, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak okul öncesi çocukları için kreş hizmeti verilmesi gerekliliği doğduğunu bildirdi. Sosyal devlet anlayışı gereğince çalışanların memnuniyetinin sağlanması, mağduriyet oluşturan konuların çözümüne çalışılmasının hizmet kalitesini artıracağına dikkati çeken Gümüş, "Anılan saiklerle ilinizdeki sağlık kuruluşlarında çalışan personelin okul öncesi 0-6 yaş çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilerek 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması, bu sayının altında kalanlar için ise birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imkanı sağlanması için sağlık kuruluşlarınca ivedilikle gerekli çalışmaların başlatılarak kreş hizmetinin verilmesinin sağlanması ve yapılan çalışmaların izleme, koordinasyon ve denetiminin valilliğinizce yapılması hususunda gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.

Yorum sizin? Saygılarımla ...

 

Arif Yaşar

 

 Okunma Sayısı : 4226         14 Eylül 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 924718

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.