Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği

HAKKIMIZDA / DUYURU VE İLANLAR

17 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29921

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE KANSER ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kanser Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kanser Enstitüsünün yapılanması, faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

d) Bilim Kurulu: Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulunu,

e) Enstitü: Türkiye Kanser Enstitüsünü,

f) Enstitü Başkanı: Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanını,

g) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

ğ) Yönetim Kurulu: TÜSEB Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Türkiye Kanser Enstitüsünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanser konusunda Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek ve bu amaçla program ve projeler geliştirmek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kanser ile ilgili Ar-Ge’lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek ve iş birliği yaparak ortak projeler yürütmek.

c) Kanser bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük Ar-Ge yapmak ve/veya yaptırmak, bu maksatla Ar-Ge merkezleri ve ihtiyaç duyulan diğer birimleri kurmak veya kurdurmak.

ç) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen kanser ile ilgili aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak.

d) Öncelikle 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi olmak üzere, görev alanına giren hususlarda Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

e) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği içerisinde kanser ile ilgili sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

f) Kanserin teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak Ar-Ge yapmak veya yaptırmak.

g) Kanser bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması ve Ar-Ge’nin özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kolokyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

ğ) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

h) Fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde kanser konusundaki ulusal ve uluslararası literatürve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alınmasını, satılmasını ve bu konuda ortaklık yapılmasını sağlamak.

ı) Uluslararası kurum ve kuruluşların kanser bilim ve teknolojisi alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.

i) Kanser alanında çalışan bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren bilim insanlarını izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek.

j) Kanser bilim ve teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve bu amaçla faaliyet gösteren üniversiteleri desteklemek, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak.

k) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, kanser klinik araştırma hastaneleri, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.

l) Kanser alanında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

m) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere başvurmak.

n) Kanserin önlenmesi, erken teşhis ve tedavisi amacıyla toplumsal bilinci artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Enstitü faaliyetleri ile ilgili basın açıklamaları yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

o) Ülkenin kanser politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yapılanması ve Birimleri

Yapılanma ve birimler

MADDE 6 – (1) Enstitü; Başkanlık, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşur.

Başkanlık teşkilatı ve görevleri

MADDE 7 – (1) Başkanlık, Enstitü Başkanı ve Bilim Kurullarından oluşur.

(2) Enstitü Başkanının en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl kanser ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve kanser ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır. 

(3) Enstitü Başkanı, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Enstitü Başkanı iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Enstitü Başkanı, gerektiğinde görevlendirilmelerindeki usulle görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

Enstitü başkanının görevleri

MADDE 8 – (1) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek.

b) Türkiye Kanser Enstitü Bilim Kurulunca kabul edilen, bir milyon Türk lirasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak, bir milyon Türk lirasının üzerindeki Ar-Ge proje tekliflerini ise TÜSEB Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Başkan tarafından uygun görülen Ar-Ge projelerini yürütmek.

ç) Enstitünün yıllık faaliyet programını hazırlayarak Başkanın onayına sunmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak.

e) Oluşturulacak Bilim Kurulları üyelerinin belirlenmesinde Başkana teklifte bulunmak.

f) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde verilen görevleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bilim kurulunun oluşumu, görevleri ve çalışma usulü

MADDE 9 – (1) Bilim Kurulu, Enstitünün bilim politikası, hedefleri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile araştırma stratejilerinin hazırlanması hususlarında tavsiyede bulunmak üzere oluşturulmuştur.

(2) Bilim Kurulu, Enstitü Başkanının başkanlığında en fazla 15 üyeden oluşur. Üyeler kanser ve/veya teknolojileri alanlarında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi ile Başkan tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye, aynı usulle tekrar seçilebilir.

(3) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(4) Kurul toplantılarına, Kurul başkanı tarafından kabul edilen mazeretleri dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Gerekli görüldüğü takdirde, Enstitünün her çalışma birimi için ayrı Bilim Kurulu oluşturulabilir.

(6) Bilim Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir. Ancak Bilim Kurulunun her bir üyesi gündeme alınmasını istediği hususları kurul başkanına yazılı olarak bildirebilir.

(7) Bilim Kurulu, kurul başkanının daveti üzerine yılda en az dört defa üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik halinde kurul başkanının oyuna üstünlük tanınır. Bilim kurulu kararları tavsiye kararı niteliğindedir.

(8) Bilim Kurulu toplantılarına gündemdeki konulara göre, oy kullanmamak kaydıyla, kurul başkanı tarafından görüşlerine başvurulmak amacıyla alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir ve bu kişilere rapor hazırlattırılabilir.

(9) Bilim Kurulu üyelerine, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.

Diğer birimler

MADDE 10 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Temel Onkoloji, Kanser Genetiği ve Kanser Moleküler Biyolojisi Ar-Ge Birimi.

b) Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji Birimi.

c) Dokümantasyon (Veri) ve İstatistik ile Çalışma İzlem Birimi.

ç) Klinik Onkoloji ve Klinik Çalışmalar Birimi.

d)Tümör İmmünolojisi, Kanser Aşı, Kanser Tedavisinde Hücresel Tedaviler ve Transplantasyon Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 Okunma Sayısı : 3360         19 Aralık 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 751803

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.