TKHK BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MEVZUAT / SAĞLIK BAKANLIĞI

9 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29440

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiş ve  aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” ibaresi “Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1 sayılı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar tablosunda yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden,

b) Ek-2 sayılı İkinci Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,” ibarelerinden,

c) Ek-3 sayılı Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,”  ibarelerinden,

sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun (A) bölümünün (2) numaralı satırının 2 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (D) bölümünün (3) numaralı satırının 2 ncisütununda yer alan “Yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

“Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2013

28559 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2013

28765

2-

8/5/2014

28994

3-

5/7/2014

 29051

 Okunma Sayısı : 3245         09 Ağustos 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 475190

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.