Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

HAKKIMIZDA / MEVZUAT

2 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29906

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda ilk defa istihdam edilecek avukatları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) Sınav Komisyonu: Avukatlık Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların avukat kadrolarına açıktan ilk defa atamalar, KPSSP3 puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile yapılabileceği gibi kadro ve ihtiyaç durumuna göre KPSSP3 puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavla da yapılabilir.

(2) Bakanlıkça sınav yapılmasına karar verilmesi halinde yapılacak sınavın, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav komisyonunca karar verilir. Sınav komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Sınav komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Bakanlığın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

(2) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde YDS veya eşdeğer sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış olmak şartı aranabilir.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, ilanda belirtildiği şekilde yapılır.

(2) Posta ile yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(3) Giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 8 – (1) Sınav komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 1. Hukuk Müşavirleri ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevli hukuk müşavirleri arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre sınav komisyonuna katılır.

(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın şekli, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe, süresi içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, adaylara yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirim yapılır.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere hazırlanır.

(2) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) İdare Hukuku.

e) İdarî Yargılama Hukuku.

f) Ceza Hukuku.

g) Ceza Usul Hukuku.

ğ) Ticaret Hukuku.

h) İcra ve İflas Hukuku.

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

i) Vergi Hukuku.

(3) Gerek görülmesi hâlinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilâve konular belirlenebilir.

(4) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 12 – (1) Sözlü sınava;

a) Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre,

b) Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katına kadar,

aday çağrılır. Son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(2) Adaylar, sınav komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her bir bendi için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanları belirler. Ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısına kadar yedek belirlenebilir. Başarı sıralaması yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav komisyonunun belirlediği başarı listesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Sınav sonucu Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

Avukat kadrolarına atanma

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan avukatların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır. Ataması yapılanlar atandıkları yerde fiilen iki yıl görev yapmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.

(4) Giriş sınavında başarılı olup süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da göreve başlamayanlardan veya herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesinden başarı sırasına göre altı ay içerisinde atama yapılabilir.

Bildirim

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 Okunma Sayısı : 2639         02 Aralık 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 266164

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.