TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 / MEVZUAT

18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE

OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarında görev alacak kişilerin niteliklerinin, sayılarının ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

b) Başkan: TÜSEB Başkanını,

c) Birim faaliyet: Kurulun çalışma yaptığı her bir toplantı gününü,

ç) Kurul: Bu Yönetmelik kapsamında enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar ve Üyeleri ile Ödeme Esasları

Kurullar ve üyeleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında enstitülerde oluşturulacak toplam kurul sayısı 30’u; toplam üye sayısı 300’ü geçemez.

(2) Kurullar, ilgili enstitü başkanının teklifi ve Başkanın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(3) Kurul üyeleri, alanında temayüz etmiş kişiler arasından enstitü başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından görevlendirilir.

(4) Kurullara Başkanlık dışından seçilen üyeler iki yıllığına görev yaparlar. Görev süresi biten üye, ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle ve süreyle tekrar görevlendirilebilir.

Ödemelerin genel esasları ve miktarı

MADDE 6 – (1) Kurullarda görevlendirilenlere her bir birim faaliyet için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

(2) Kurul üyelerine bu Yönetmelik kapsamında birden fazla kurulda görev almaları halinde en fazla iki kurul üyeliği için;  her halükarda bir ayda en fazla dört birim faaliyet için ödeme yapılır.

(3) Bir toplantıya bağlı olarak, kurul üyelerince mahallinde yapılan incelemeler, birim faaliyet sayılmaz ve bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri Başkanlıkça karşılanır.

(5) Kurul toplantılarına fiilen katılan asıl ve yedek üyeler dışında kalanlar ile kurulların sekretarya hizmetlerini yürüten personele bu Yönetmelik kapsamında ödeme yapılmaz.

(6) Başkanlık personelinden kurullarda görev alanlara yapılacak ödemelerde, 6/7/2015 tarihli ve 2015/7996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personelinin Ücreti ile Diğer Mali Haklarının Üst Sınırına Dair Kararda belirtilen üst sınırlar geçilemez.

(7) Yapılan ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.

 Okunma Sayısı : 3273         18 Aralık 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 767752

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.